POLITICA EDITORIALĂ
a revistei
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development (JRTMED) /
Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică (RCCMDE)
(aprobată de Senatul UCCM prin proces-verbal nr. 1 din 24.08.2022)

1. Generalități
Politica editorială a Revistei Journal of Research on Trade, Management and Economic Development (JRTMED) / Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică (RCCMDE) urmărește crearea condițiilor necesare pentru publicarea în limba engleză a investigațiilor originale efectuate de autorii autohtoni și străini în domeniul economiei.
Principii editoriale fundamentale:

 • Desfășurarea activității editoriale conform eticii profesionale în domeniu;
 • Asigurarea conformității conținutului articolelor publicate domeniilor științifice prestabilite;
 • Respectarea scopului și obiectivelor trasate;
 • Garantarea procedurii adecvate a recenzării articolelor (peer-review);
 • Diversitatea geografică a evaluatorilor;
 • Diversitatea geografică a autorilor;
 • Perfecționarea continuă a activității editoriale și calității revistei.

2. Caracteristica publicației
Revista Journal of Research on Trade, Management and Economic Development (JRTMED) / Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică (RCCMDE) a fost iniţiată în anul 2014 de Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM).
Misiunea publicației constă în promovarea performanțelor cercetării, publicării rezultatelor acestora în domeniul economiei, comerțului, managementului, facilitarea schimbului de opinii, informaţii şi noi idei între cercetători.
Publicația se axează pe cercetări teoretice şi practice, interdisciplinare şi metodologice în diverse sfere ale economiei, în comerţ, management, precum şi pe diversele relaţii dintre comerţ şi dezvoltarea economică, atît la nivel naţional, cît şi internaţional.
Domeniul științific al publicațiilor - Ştiinţe economice.
Subiectele acoperite de revistă includ, dar nu se limitează la următoarele domenii:

 • Strategii şi politici de dezvoltare a comerţului interior;
 • Reglementarea comerţului interior;
 • Impactul politicilor guvernamentale privind dezvoltarea comerţului;
 • Probleme de practici comerciale neloiale şi anti – dumping;
 • Dezvoltarea pieţei interne de consum şi protecţia consumatorului;
 • Provocări, performanţe şi tendinţe în managementul organizaţional;
 • Reengineering managerial şi eficientizarea activităţii economice;
 • Managementul schimbării, inovării şi al calităţii;
 • Managementul şi marketingul întreprinderilor comerciale;
 • Problemele calităţii şi competitivităţii produselor în economia globală;
 • Politici, strategii şi performanţe în afaceri;
 • Inovare şi dezvoltare de produs;
 • Politici de creştere şi dezvoltare economică: probleme şi soluţii;
 • Strategii şi modele creştere şi dezvoltare economică durabilă;
 • Evoluția contabilității, auditului, finanțelor ca activități practice și științe economice;
 • Probleme ale sectorului educativ-economic;
 • Formarea şi dezvoltarea profesională a specialiştilor domeniului economic-comercial.

Revista este adresată cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, practicienilor, factorilor de decizie, reprezentanţilor cooperativelor şi celor interesaţi de modernizarea activității comerţului, managementului şi în dezvoltarea economică.
Pentru editare se acceptă lucrări de cercetare teoretice, conceptuale şi empirice originale, de înaltă calitate ale cadrelor universitare, cercetătorilor şi practicienilor.
În scopul asigurării conformității lucrărilor publicate în revistă, cerințelor față de publicațiile științifice, originalității investigațiilor se instituie Colegiul de redacție, constituit din Comitetul Științific și Consiliul Editorial.
Revista apare în două publicaţii anual: la sfârşitul lunii iunie şi sfârşitul lunii decembrie.
Tirajul revistei – 100 exemplare.
3. Scop și obiectiv
Scopul Revistei este de a disemina cunoştinţe, a promova gândirea inovatoare, discuţii intelectuale, analize de cercetare, precum şi studii pragmatice, inclusiv critici cu privire la o arie largă de domenii economice şi de a facilita comunicarea între cadrele universitare, cercetători, factorii de decizie, practicieni, membri cooperatori, autorităţi publice.
Prin publicarea acestei Reviste Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova îşi propune realizarea următoarelor obiective:

 • susţinerea schimbului de idei şi asigurarea stimulării cercetărilor în domenii importante referitoare la economie, comerţ, management şi dezvoltare economică;
 • diseminarea de cunoştinţe în diverse domenii de cercetare economică în sfera academică, ştiinţifică şi de afaceri;
 • stabilirea de noi legături, reţele de cooperare şi colaborare între comunităţile de cercetători, cu scopul de a stimula şi de a spori creativitatea;
 • oferirea posibilităţii de învăţare şi a schimbului de experienţă;
 • crearea unei interferenţe între teorie şi practică în diferite domenii de cercetare economică ş. a.

4. Procesul de redactare și aplicare
Prin publicarea Revistei ştiinţifice UCCM îşi propune diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniile comerţ, management şi dezvoltare economică, a ideilor inovatoare cu un potenţial de aplicare în practică de către instituţiile publice şi private, antreprenori şi investitori, alţi utilizatori interesaţi.
În acest context, Colegiul Editorial al Revistei ştiinţifice invită cercetătorii, doctoranzii, cadrele didactice, specialişti din sectorul real al economiei să trimită materiale ştiinţifice pentru a fi publicate în cadrul revistei JRTMED/RCCMDE, ţinîndu-se cont de următoarele condiţii:

 • materialul n-a fost publicat anterior în alte reviste/publicaţii sau trimis spre publicare la alta publicaţie;
 • articolul are un caracter original, inovaţional şi este rezultatul investigaţiei proprii;
 • autorul/autorii sunt pe deplin responsabili pentru întregul conţinut al lucrării şi pentru corectitudinea expresiilor şi frazelor utilizate;
 • obligatoriu în articol se va delimita distinct viziunea autorului sau rezultatele investigaţiilor acestuia şi rezultatele cercetărilor anterioare;
 • drepturile de autor sunt transferate automat UCCM imediat după acceptarea lucrării pentru publicare în Revistă.

Revista acceptă pentru publicare prezentarea de lucrări de cercetare originale care întrunesc criteriile generale de excelenţă ştiinţifică, iar manuscrisele sunt conforme aspectelor tehnice şi editoriale obligatorii prestabilite:

 • articolele sunt trimise numai în limba engleza;
 • volumul integral al lucrării constituie 6-15 pagini (trimiterile sunt incluse);
 • titlul articolului reflectă o corelaţie nemijlocită cu conţinutul articolului;
 • lucrarea presupune următoarea structură: titlul, nume autor/autori, abstract, cuvinte cheie, clasificarea JEL, conţinutul extins al lucrării, referinţe bibliografice;
 • conţinutul extins al lucrării include introducere, analiza gradului de cunoaștere a problemei, scopul cercetării, abordări metodologice în demersul investigaţiei, constatări, implicaţii practice, rezultate, concluzii şi recomandări;
 • citarea autorilor se face cu trimiterea obligatorie la sursă;
 • se recomandă utilizarea definiţiilor clare a termenilor utilizaţi;
 • nu se permite numerotarea paginilor, inserarea unor linii, antete, note de subsol;
 • conţinutul lucrării este tehnoredactat într-o singură coloană;
 • articolul trebuie să respecte condiţiile din compartimentul APLICARE/ SUBMISSION, disponibil pe pagina web a revistei http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/recomandari-pentru-autori;
 • documentele sunt transmise prin e-mail, la Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  sau Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , exclusiv în format Microsoft Word.

Autorii completează şi prezentă:

 • formularul de înscriere,
 • manuscrisul conform modelului propus,
 • declaraţia pe propria răspundere,
 • confirmarea plăţii.

Toate documentele menționate se vor descărca de pe adresa http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/recomandari-pentru-autori și se vor trimite la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  sau Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ca documente Word (.doc sau .docx) după completare.
Decizia privind publicarea articolului se aprobă la şedinţa Colegiului Editorial.

5. Procesul de recenzare
Procedura de recenzare a articolelor științifice, prezentate de autori pentru publicare în Journal of Research on Trade, Management and Economic Development (JRTMED) / Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică (RCCMDE), este aprobată de Senatul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova.
Articolul prezentat pentru publicare urmează procesul de recenzare organizat în două etape de evaluare de:
1) redactorii Consiliului Editorial;
2) doi recenzenți din țară și/sau din străinătate, competenți în materia cercetării.
Evaluarea manuscriselor se efectuează pe bază de anonimat fără identificarea autorului/autorilor. La ambele etape de evaluare recomandările și observațiile recenzenților sunt aduse la cunoștința autorului/autorilor cu scopul îmbunătățirii calității publicației.
Manuscrisul respins la prima etapă de evaluare este direcționat pentru recenzare repetată unui specialist în materie (profesor universitar, conferențiar universitar) din cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova.
Doar după acceptarea articolului la prima etapă, manuscrisul poate fi trimis pentru evaluare către doi recenzenți din țară și/sau din străinătate (profesor universitar, conferențiar universitar).
Manuscrisul poate fi:
1. Acceptat în forma inițială;
2. Acceptat cu modificări minore;
3. Acceptat cu modificări substanţiale;
4. Respins.
Articolul acceptat de recenzent cu condiția modificărilor substanţiale este reexaminat de același specialist în materie științifică pentru supravegherea conformării recomandărilor, înlăturării necorespunderilor și îmbunătățirii calității operei intelectuale a autorului.
În condiția în care există discrepanţe majore între opiniile recenzenților la etapa a doua a procedurii de recenzare, lucrarea este trimisă unui terţ referent.
Manuscrisul respins la a doua etapă a procedurii de recenzare poate fi prezentat de autor în mod repetat doar după o transformare fundamentală a articolului.
Decizia finală privind publicarea articolelor în numărul curent al revistei se adoptă în regim de consultare a membrilor Consiliului Editorial și examinare a recomandărilor recenzenților la ambele etape de recenzare.

6. Politici deontologice
Politica de etică
Editorul JRTMED/RCCMDE se pronunță împotrivă oricăror forme de conduită neetică și plagiat. În acest context:

Drepturile de autor sunt transferate automat Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova imediat după acceptarea lucrării pentru publicare în Revistă.
Responsabilitatea pentru conținutul materialelor tipărite revine integral autorilor.

Politica accesului deschis
Editorul JRTMED/RCCMDE – Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova - se pronunță public referitor la caracterul accesului deschis al revistei. 

RCCMDE publică articolele pe pagina web proprie http://jrtmed.uccm.md/ (ISSN 2345-1483 - ediție online) simultan cu editarea numărului curent al revistei în format hîrtie (ISSN 2345-1424 - ediție print). Accesul la conţinutul electronic al revistei în regim real temporar este gratuit, rapid și permanent pentru fiecare utilizator al rețelei globale internaționale. Fiecare cercetător are dreptul de a citi, descărca, copia, distribui fără plată și fără remixări sau transformări orice articol publicat în limitele condițiilor licenţei internaționale Creative Commons (CC BY-NC-ND) "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License".

                                                                               

Versiunea electronică este găzduită la adresa http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro - în variantă română și http://jrtmed.uccm.md/index.php/en - în variantă engleză.

7. Dezvoltarea și promovarea publicației
În scopul creșterii vizibilității și prestigiului Revistei în comunitatea științifică națională și internațională se optează pentru:

 • schimbul de publicaţii ştiinţifice cu alte reviste din străinătate și promovarea colaborării editoriale, publicistice;
 • înregistrarea revistei în baze de date internaționale: Ebsco, Elibrary ș. a.;
 • obţinerea unui factor de impact;
 • perfecționarea continuă a calității revistei după nivel ştiinţific şi aspect;
 • dezvoltarea paginii web a Revistei și perfecționarea modului de publicare a articolelor științifice on-line.
Copyright © 2014 Trade Co-operative University of Moldova
Address: 8, Gagarin avenue, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2001
web: www.uccm.md